Författare Ämne: Tillstånd behövs inte för Flipper VM: förslag på argument om varför  (läst 3816 gånger)

Linde

 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
Här nedan följer en text som är formulerad som ett brev.

Det är mina konkreta förslag på lämpliga argument:

Tillstånd behövs inte för Flipper VM.

Känn er fria att använda sådant som ev. faller i smak.

********************

Möjlighet att anordna Flipper VM den 27, 28 och 29 maj 2011 utan tillstånd.


Enligt 3 § Lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636) som härefter endast kallas ”Automatspelslagen” krävs det tillstånd från Lotteriinspektionen för att anordna eller ställa upp automatspel i form av förströelsespel (flipperspel).

Detta gäller dock inte för uppställning av sådant automatspel och anordnande av spel på automatspelet i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

Eftersom Flipper VM i sig självt får anses utgöra en offentlig tillställning (dock inte någon tillställning som erfordrar tillstånd enligt Ordningslagen) är en central fråga om den här offentliga tillställningen i sig själv – d.v.s. Flipper VM – medför att ett tillstånd enligt Automatspelslagen inte behövs.

För att besvara den frågan är det av intresse att granska Automatspelslagens reglering av möjlighet av att ställa upp förströelsespel (flipperspel) utan tillstånd.  

I regeringens proposition 1981/82:203 om kontroll över visst automatspel som är förarbete till den aktuella Automatspelslagen finns det ingen egen definition av vad som där avses med begreppet ”offentlig tillställning av tillfällig karaktär”.

Det är Ordningslagen och det som Ordningslagen anger som definition av detta begrepp som har betydelse i den delen.

Däremot framgår det av propositionen om Automatspelslagen att en offentlig tillställning kan vara såväl tillställning som omfattas av tillståndskrav från polis (d.v.s. för tillställning som sådan och inte för flipperspel eller annat som där kan förekomma) eller sådan offentlig tillställning som är tillåten att anordna utan något tillstånd från polis.

Det är enligt Automatspelslagen således tillåtet att få ställa upp flipperspel utan tillstånd vid en offentlig tillställning av tillfällig karaktär. Detta oavsett om tillställning som sådan har (behöver ha) tillstånd från polismyndighet, eller inte.

Av propositionen om Automatspelslagen framgår också att det kan förekomma att en offentlig tillställning kan bli utformad på sådant sätt att det faktisk kan sättas ifråga om det är lämpligt att där (d.v.s. i tillställningen som är fråga om) uppställa förströelsespel (flipperspel).

Propositionen om Automatspelslagen ”besvarar” frågeställning om hur man ska hantera en situation där det möjligtvis kan finnas skäl till att det inte ska förekomma förströelsespel (flipperspel) på tillställning med konstaterande av att det i sådant fall är något som får hanteras (regleras) i polisens prövning av tillstånd för tillställning som sådan.

För det fall att det som här med Flipper VM är fråga om ett arrangemang som inte kräver tillstånd från polis är det därför inte alls möjligt att reglera om det där ska få förekomma förströelsespel (flipperspel) eller inte.

Det kan naturligtvis ses som en viss brist i lagstiftningen att ingen med laga medel kan säga nej till uppställande av förströelsespel (flipperspel) vid en tillställning av tillfällig karaktär som inte i sig själv är tillståndspliktig. Likväl är lagen utformad på just ett sådant sätt.

Vad innefattas och avses med ”offentlig tillställning av tillfällig karaktär”?

Kan Flipper VM verkligen i sig självt anses som offentlig tillställning?

Ordningslagen (1993:1617) skiljer på sammankomst och offentlig tillställning. Av 4 § Ordningslagen framgår att offentlig tillställning inte får anordnas utan tillstånd på offentliga platser.

I likhet med vad som framgår av propositionen 1981/82:203 om Automatspelslagen framgår det således av också Ordningslagen att en offentlig tillställning kan vara tillståndspliktig (anordnad på offentlig plats) eller icke tillståndspliktig (på en icke offentlig plats).

Den lokal där Flipper VM ska äga rum utgörs av för detta ändamål särskilt förhyrd lokal till vilken arrangören endast låter en i förväg bestämd personkrets inträda. Allmänheten saknar tillträde till lokalen. Flipper VM är därför inte en tillståndspliktig offentlig tillställning.

Enligt Ordningslagen är i praktiken varje situation där andra än familj och en närmare vänskapskrets samlas att betrakta som sammankomst eller tillställning. Eftersom samlingen av människor avser att spela flipperspel är det fråga om en tillställning.

Det har sagts att Lotteriinspektionen anser att Automatspelslagen uppställer krav om att den offentliga tillställningen inte får utgöras av arrangemang där arrangören samlar människor i förhyrd lokal för att tävla på flipperspel.

Det vill säga att Flipper VM i kraft av att vara en offentlig tillställning därmed inte medför att tillståndsplikt för flipperspel inte gäller.

Den uppfattning som Lotteriinspektionen synes ha är att det måste finnas något mer än bara flippertävlingen som utgör offentlig tillställning.

Med följd att flipperspel endast får vara bihang till den offentliga tillställningen som medför rätt till tillståndsfrihet.

Det finns emellertid ingen sådan bestämmelse i Automatspelslagen.

Inte heller i propositionen om Automatspelslagen anges att den offentliga tillställning som uppstår i och med exempelvis Flipper VM på något sätt är diskvalificerad för att utgöra den offentliga tillställning som i sig medför att tillstånd för förströelsespel inte behövs.

Däremot finns det en sådan reglering i Lotterilagen (1994:100) när det gäller möjlighet att anordna lotteri utan tillstånd enligt 19 och 20 §§ lotterilagen.

Lotteriinspektionen har själva i av myndigheten utgivet Kompendium för handläggare, kontrollanter och anordnare av lotterier sammanfattat läget enligt lotterilagen:


För alla tillställningslotterier gäller att själva lotteriet inte får vara huvudattraktionen utan de skall ingå som en del tillställningen.


När det nu gäller Flipper VM är det emellertid inte fråga om lotterilag.

Det är beklagligt om förekomst av priser setts som en förutsättning (med följd att lotterilag kan vara tillämpningsbar). Idag är det endast fråga om rätt att få spela flipperspel med där avsaknad av vinst eller endast frispel som vinst.

Lotterilagen är således inte tillämpningsbar på Flipper VM som här är fråga om.

Det finns inget som helst laga stöd för Lotteriinspektionen att anse att Flipper VM och den offentliga tillställning som Flipper VM i sig själv utgör inte medför tillståndsfrihet enligt Automatspelslagen.

Ett sådant synsätt är ett utsträckande av Automatspelslagen till att bli likalydande med Lotterilagen.

Endast Sveriges Riksdag kan besluta om sådan ändring.

Sammanfattningsvis i denna del är det så att Flipper VM kan bli betraktad som en offentlig tillställning som inte är tillståndspliktig och som medför att förströelsespel (flipperspel) lagligen kan uppställas med hänvisning till tillståndsfrihet i 3 § Automatspelslagen.

Härutöver kan också följande tilläggas.

Automatspelslagen är i första hand en social skyddslagstiftning som reglerar spel endast för nöje. Det är därför automatspel enligt Automatspelslagen kallas för förströelsespel.

På förströelsespel ( bl.a. flipperspel) enligt Automatspelslagen får ingen annan vinst än frispel förekomma.

Lotterilagen reglerar spel i form av lotterier, automatspel, kasinospel, bingo, m.m. där man spelar för att vinna.

Spel på flipperspel som leder till någon annan slags vinst än endast frispel omfattas av lotterilagen. Ett sådant spel på flipperspel är därför inte tillåtet, eftersom lotterilagen förbjuder sådant spel.

Med undantag för automatspel på statliga kasinon är det i praktiken endast möjligt med vinstgivande automatspel (d.v.s. med annan vinst än frispel) i form av statliga Jack Vegas och varuspel.

När det som på Flipper VM numera endast är fråga om flipperspel med bara frispel som eventuell vinst är Lotterilagen inte aktuell på något sätt.

Det är således endast Automatspelslagen (och inte Lotterilagen) som idag äger betydelse för Flipper VM. Därmed kan jag inte se några hinder.

Det huvudsakliga syftet med den särskilda Automatspelslagen (som alltid har varit en helt fristående lagstiftning och aldrig någon del av Lotterilagen) är att motverka risk för att det ska uppstå olämpliga miljöer för barn och ungdom.

När Automatspelslagen tillkom i början av 1980-talet fanns det ett synsätt om att vissa lokaler kunde bli olämpliga, om barn och ungdomar samlades där. Det framhölls särskilt i lagstiftningsarbetet inför Automatspelslagen att förströelsespel (bl.a. flipperspel) inte i sig själva är av ondo.

Det var således förhållandet att automatspel kunde medföra att barn och ungdomar samlades som föranledde att Automatspelslagen tillkom.

I bl.a. regeringens SOU 1998:144 Automatspel (delbetänkande av lotterilagsutredningen) har det klart och tydligt framhållits att avsikten med Automatspelslagen aldrig har varit att t.ex. förhindra vuxna människor från att samlas och spela flipperspel.

Det har i lagstiftningsarbete om Automatspelslagen särskilt framhållits att specifikt spel på flipperspel inte utgör en risk av något slag.

Lotterinämnden (Lotteriinspektionens tidigare motsvarighet) har i yttranden till kommuner och utredare framhållit att flipperspel är automatspel som är harmlösa och aldrig används för illegalt spel av något slag.

Det har ständigt framhållits – av såväl Lotterinämnden som lagstiftare – att flipperspel är spel som i sig själva inte anses medföra olägenhet av något slag. Det är miljö (lokaler) som ifrågasatts, inte (flipper)spel i sig själva.

Det har således tillbaka i tiden hävdats att lokaler där flipperspel uppställs kan medföra olägenhet för barn och ungdomar. Det finns därmed egentligen endast en känd omständighet som skulle kunna medföra att det uppstår olägenhet till följd av flipperspel: som kan vara skäl emot Flipper VM.

Det är om lokalen är (blir) olämplig, till följd av ansamling av barn och ungdomar. Det synsättet fanns på 1970-talet men finns inte idag.

Flipper VM har vuxna människor som deltagare. Det är fråga om myndiga deltagare som dessutom rest till Sverige från hela världen.

Ingen kan på saklig grund påstå att den lokal där nu Flipper VM ska äga rum riskerar att bli till olämplig miljö för barn och ungdomar. Därmed finns det ingen egentlig anledning att säga nej till Flipper VM.

Det är fråga om myndiga människor som själva bör få avgöra om dom vill spela flipperspel och dessutom finns förutsättning för tillståndsfrihet.

SLUTSATSER

För det fall Lotteriinspektionen prövar ansökan om tillstånd enligt Automatspelslagen för Flipper VM bör en sådan ansökan beviljas.

För det fall Lotteriinspektionen inte anser sig kunna bevilja ansökan bör i första hand polisen informeras av Lotteriinspektionen. Om det faktum att det inte finns någon praxis till följd av prövning i domstol som fastställt att en offentlig tillställning i form av ett Flipper VM (en flipperspelstävling i sig själv) inte medför tillståndsfrihet enligt Automatspelslagen.

Idag förefaller det som att Lotteriinspektionen till arrangörer av Flipper VM hävdat att det aktuella Flipper VM inte i sig självt kan vara den offentliga tillställning som medför att tillstånd enligt Automatspelslagen inte behövs.

Det finns som sagt var inget rättsligt stöd för en sådan uppfattning. Inte när det som nu är fråga om endast Automatspelslagen och inte om Lotterilagen.

Det är svårt att tänka sig att polis och åklagare mot bakgrund av sådan information skulle betrakta Flipper VM som motiverat att ingripa emot. Om Lotteriinspektionen däremot utsprider besked om att tillståndsfrihet aldrig kan gälla uppstår fortsatt svårt läge.

Det allra bästa vore givetvis om Lotteriinspektionen efter att ånyo ha gått igenom ärendet och tillämplig lagstiftning (och då särskilt beaktar att Lotterilagen inte längre är aktuell) gör ett uttalande till arrangör och övriga berörda: om att det bedöms att tillstånd inte behövs.

Eftersom Lotterilagen är tydlig om att lotteri utan tillstånd aldrig får vara huvudattraktion vid åberopande av tillståndsfrihet enligt Lotterilagen kan det omöjligt skapas prejudikat (eller ett annars från Lotteriinspektionens perspektiv icke önskvärt synsätt) om nu Flipper VM kan anordnas tillståndsfritt. Automatspelslagen och Lotterilagen är två skilda lagstiftningar.

Det är svårt för att inte säga omöjligt att tänka sig att någon annan aktör skulle kunna dra nytta av tillståndsfrihet enligt Automatspelslagen för Flipper VM. Även om rädslan för utveckling av sådant slag förmörkar ärendet är det ändå alltid lag som äger företräde.

När det gäller Flipper VM finns inget skäl i världen för Lotteriinspektionen att inte bevilja sökt tillstånd eller annars medverka till ett klargörande av att tillstånd inte behövs.

slut på text

EDIT 1:

Endast rättstavning

EDIT 2:

Främst förtydligande om respektive lag; efter önskemål

(skillnad mellan Automatspelslag och Lotterilag)
« Senast ändrad: maj 23, 2011, 18:11:59 av Linde »

MAT

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 107
  • Visa profil
Kan man inte bara ansöka om tillstånd?
Är det förenat med kostnader?

Om lagen är som den är så får man väl tyvär respektera den, hur fel den än må vara.  Sedan får vi väl alla se till att lobba för en lagändring.

Vet ej om ovanstående redan berört frågan, orkade bara läsa några rader ;-)
« Senast ändrad: maj 22, 2011, 22:19:32 av MAT »

Pal

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 1756
 • I speak TCP/IP
  • Visa profil
Lysande. Jag kommer att använda argumenten ovan oavsett hur det går i LI i morgon, antingen för att:

1) Argumentera för att vi ska kunna arrangera tävlingen trots att LI beslutar att inte bevilja tillståndet.

Alternativt (om tillståndet beviljas) för att:

2) Argumentera för att reversera hela processen (och därmed om möjligt få tillbaka avgiften) med hänvisan till att tillståndet aldrig behövdes, och att vi därmed fått vilseledande information från LI.

Linde: Du har en öl i min plånbok.

Pal

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 1756
 • I speak TCP/IP
  • Visa profil
MAT: Jag pröjsade 19 000 SEK för att öht få ansöka, oavsett om vi får ja eller nej.

Linde

 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
Det har grabbarna (PAL i första hand tror jag) gjort: d.v.s. sökt tillstånd.

Dom har betalt nästan 20.000 kr (!) för att få tillstånd.

Problemet är att alla utom LI synes anse att det inte behövs tillstånd.

LI sa inget till arrangörerna förrän helt nyligen.

Helt obegripligt att LI inte kontaktat och sagt:

Hej grabbar ni måste söka tillstånd!

LI kunde faktiskt hört av sig för flera månader sedan och grabbarna hade då haft tid att lösa detta. Dom hade då haft tid att gå till domstol, osv.

Det här är så tragiskt: flippertävlingar har funnits i Sverige sedan 1980-talet utan problem. Det behövs inte tillstånd. När så LI kommer och säger annat väljer dessa riddare som står bakom att pynta in nästan 20.000 kr.

Antagligen för att gå LI tillmötes och inte "bråka".

Av mig hade LI inte fått en enda spänn!

Men visst, vad göra...? några dagar kvar och om man tror att det hjälp att söka tillstånd: självklart rätt, att försöka med också det.

Jag har tidigare skaffat fribrev för flipperspel från LI (med då var det andra handläggare på LI). Med argument som jag nu sammmanställt.

I bästa fall ger LI tillstånd nu efter helgen och om inte kanske mina argument kan hjälpa.

Jag jobbat med speljuridik i många, många år.

Folk har frågat om jag kan "hjälpa" och kontakta LI.

Finns ingen anledning:

PAL sköter utmärkt, fler kockar skapar bara problem.

Det jag kan göra är att ge råd / som i inlägg ovan.

Tilläggas ska att PAL i inlägg här skrivit att LI försöker att vara behjälpliga och lösa detta. Om LI anser att det behövs tillstånd "måste" LI ingripa och för det ska givetvis ingen skugga falla på LI. Tvärtom ska LI har beröm: när LI trots sin syn på tillståndskrav försöker att lösa detta snabbt.

Det är bara det att tillstånd inte behövs...

Jag säger inte att LI alltid har fel, men ibland har LI tolkat lagen fel. Jag anser att så ägt rum här. Det har jag själv råkat ut för med just flipper när LI först sa till en kommun att det alltid behövdes tillstånd. När jag kunde påvisa annat vek sig LI och skrev ett "fribrev" till mig.

All heder till LI för det.

Löser LI också detta bör alla skicka en ros till LI.

(och stålar till PAL m.fl. för deras utlägg)

(men återigen: fattar att grabbarna försökt med att söka tillstånd... "allt" som kan lösa är värt att pröva i ett läge som detta.)

« Senast ändrad: maj 22, 2011, 22:38:12 av Linde »

MAT

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 107
  • Visa profil
Skit, kostar det så mycket?

Vem eller vilken myndighet skall kontaktas för att lägga in förslag om lagändring, (om det nu är så att det måste finnas tillstånd)?
« Senast ändrad: maj 22, 2011, 22:37:10 av MAT »

Replicant

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 776
  • Visa profil
Linde: Du har en öl i min plånbok också. Då Palle bara dricker mellanöl har jag hans bira i framfickan.

Linde

 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
Tack PAL och lycka till, att fightas med LI är ibland som ett lotteri: utgång högst osäker och torskar man går det att få rätt i domstol, men det tar normalt lång tid... och därför knappast möjlig väg i detta läge.

Tänk om LI hört av sig till er för en månad sedan:

då gott tid för er att få rätsida på detta.

Vid närmare eftertanke... jag hade nog (faktiskt) också försökt med att betala 19´ även om jag ansett att det inte behövts... i förhoppning om att få ett tillstånd oavsett om det behövs eller inte.

Nu fick ni (eller du som jag förstår) betala 19´ som ett redskap bland andra... men kunde således ha undvikits om ni haft mer tid och inte behövt agera i elfte timmen.

Absolut inte kritik mot att ni pröjsade: rätt att prova "allt".

Dessutom... LI hade kanske skäl att agera först "nu" och då ska vi bara hoppas LI löser detta: och jag ska därför inte gnälla på LI.

Kanske t.o.m. hedrande att LI väl inte hörde av sig innan någon anmälde.

och även Replicant: framfickebira... mmm... ljuva tonår...

Men ölpengar m.m. ska användas till kostnader för PAL m.fl.

PAL är den som ska ha öl: typ en pall eller två!

MAT:

Ja, 19.000:

Bara för att få ansökan prövad:

Blir det nej = pengarna betalas inte tillbaka.

Förr i tiden betalade men tillståndsavgift.

Nu betalar man ansökningsavgift.

"kom här grabbar... ge oss 19´ och vi KAN titta på detta... och om vi säger nej? hahaha: BLÅST!

Dock inte LI:s fel att det kostar att ansöka för så är det på många håll. Till LI:s heder: på ett möte en gång sa LI att dom tycker synd om dom som vill ha tillstånd för många spel och måste betala så mycket även om det inte blir tillstånd.

Finns således hjärta även hos LI.

Kan nu LI lösa detta borde dom få ett flipper!

(fast det får LI nog inte ta emot: mutlagar, osv.)

Hmmm... förslag :-)

skicka tio flipperspel + en påse guldpengar till LI.

ring därefter media: dom j-vlarna har tagit mutor!

resultat: ingen LI och inget Flipper VM problem.

obs: givetvis skoj (sista fyra rader ovan)
« Senast ändrad: maj 22, 2011, 23:28:41 av Linde »

inwoods

 • Jr. Member
 • **
 • Antal inlägg: 78
  • Visa profil
Tack för att du postar om detta Linde! Har haft dålig koll på juridiken. Dina forumpostningar (i helgen och tidigare) reder ut en hel del vad det handlar om. Hoppas nu bara att det biter på LI!

Linde

 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
Tack inwoods

Allt tack bör dock gå till PAL och övriga.

Jag kommer bara med lite råd på vägen.

Det är PAL m.fl. som kämpar på och dom gör det bra.

Annars går tankarna till killen vars tävling stoppats:

och alla som rest m.m. och idag svävar i ovisshet.

Jag brukar inte spontant hoppa in och hjälpa.

(har ganska fullt upp med annat)

Här kändes det dock viktigt att försöka hjälpa till.

Inte för att något känns fel med pågående arbete av PAL m.fl.

(som utförs mycket skickligt / "allting" ser ut att prövas)

utan för att vi alla bör försöka hjälpa efter förmåga.
« Senast ändrad: maj 22, 2011, 23:54:04 av Linde »

JPM

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 525
 • veni vidi vomui
  • Visa profil
Tillstånd behövs inte för Flipper VM: förslag på argument om varför
« Svar #10 skrivet: maj 23, 2011, 11:37:43 »
Vad händer ifall det visar sig att LI gjort ett felbeslut?
Betalas då pengarna tillbaks?
Vem får stå för andra kostnader som blivigt som konsekvens av LI's beslut?
Finns det något man kan göra tro?

Pal

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 1756
 • I speak TCP/IP
  • Visa profil
Tillstånd behövs inte för Flipper VM: förslag på argument om varför
« Svar #11 skrivet: maj 23, 2011, 12:44:28 »
Nej, LI betalar inte tillbaka några pengar. De tar betalt för att behandla ansökan, inte för tillståndet.

Hur vi gör om vi får nej får vi (förhoppningsvis inte) återkomma med när vi har fått beslutet.

INK

 • Donator Silver
 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 11406
  • Visa profil
Tillstånd behövs inte för Flipper VM: förslag på argument om varför
« Svar #12 skrivet: maj 23, 2011, 12:52:01 »
Har ni någon indikation på när ett beslut kommer att tas? Jag får en del frågor om detta från utlänningarna.

Pal

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 1756
 • I speak TCP/IP
  • Visa profil
Tillstånd behövs inte för Flipper VM: förslag på argument om varför
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2011, 13:18:56 »
Ja. I fredags.

MCR

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 2121
  • Visa profil
Tillstånd behövs inte för Flipper VM: förslag på argument om varför
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2011, 15:20:25 »
Vad sa de i det beslutet då? Det jag hörde var att de inte hann besluta i ärendet innan det var dags att sluta för dagen.