Författare Ämne: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!  (läst 68905 gånger)

realpingo

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 194
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #120 skrivet: april 06, 2016, 20:31:35 »
Här kommer ett dunderlångt inlägg som är en bakgrund och sammanfattning om det jag läst de senaste åren.

Jag har läst på en hel del om hur den ursprungliga lagen från 1982 tillkom.
Förarbetena till lagen är väldigt intressanta att titta på, eftersom de delvis bygger på myter och rent tyckande.

Det här är extremt viktigt eftersom Lotteriinspektionens åsikt om att kontroll och reglering fortfarande bör förekomma, är just på grund av hur lagen tillkom.

Det är också viktigt att komma ihåg att automatspel/förströelsespel inte kontrollerades av Lotteriinspektionen förrän 2004. Innan dess var det varje kommuns Socialtjänst (!) som utförde detta arbete. Det ger väl också en tydlig fingervisning om hur man ser, eller iallafall såg, på dessa typer av spel.

Det här kan kanske av er här ses lite som upprepningar – men eftersom det varit lite snack om lagens uppkomst, vad man kan göra åt den, och så vidare, så följer här min genomgång och det jag byggt min ”lobbyism” på.

Lotteriinspektionens officiella åsikt i frågan är denna:

--- citat ---
”När automatspelslagen infördes var syftet att komma till rätta med de olämpliga ungdomsmiljöer som kunde uppkomma i spelhallar. Det framhölls att spelhallarna lätt kunde bli tillhåll för personer med sådana sociala problem att de utövade ett dåligt inflytande på ungdomarna. Det påpekades också att spelandet skapade ett penningbehov som kunde utlösa viss kriminalitet. Nämnda förhållanden medför, enligt Lotteriinspektionen, att det alltjämnt är rimligt att ställa krav på en verksamhet som i stor utsträckning lockar barn och ungdomar till sig.” (Citat från Lotteriinspektionens betänkande, 2011.)
--- citat ---

LI har ju inte ändrat åsikt sedan 2011, utan hänvisar fortfarande till ovan när man t ex mailar dem.

Notera att LI skriver "Nämnda förhållanden" - som vore det bevisat att spelhallar faktiskt är en dålig miljö för ungdomar.

Men tittar man närmare på hur det argumenterades när lagen kom till så ser man någonting helt annat.

Kommundepartementet gav 1980 ut "Kommunal kontroll över spelhallar: en olämplig ungdomsmiljö". Denna medföljer som bilaga till Proposition 1981/82:203. Denna finns i sin helhet här: http://data.riksdagen.se/dokument/G503203

Här står bland annat:

--- citat ---
"De som har ansett att själva den egentliga verksamheten är olämplig har i första hand pekat på verksamheten i hallar med automatspel men även på verksamheten vid vissa kommunala fritidsgårdar, diskotek och liknande platser. Man anser att dessa ställen inte ger ungdomarna någon meningsfull verksamhet och att kontakten mellan vuxna och ungdomar är dålig. När det gäller spelhallarna tar man upp det ekonomiska utnyttjandet av unga besökare, som ibland spenderar stora summor på automatspel. Man tar dessutom upp problem som förekommer vid sidan av den egentliga verksamheten, ibland i samband med denna och ibland oberoende av den. Spelhallarna utgör också en naturlig samlingsplats för ungdomar som här liksom på de allmänna platserna
utgör presumtiva kunder för t.ex. narkotikalangare. Att ungdomar spelar bort pengar på automatspelen har också medfört problem såsom stölder, skuldsättning etc."
--- citat ---

Ovan låter ju onekligen läskigt.

Men notera att det står "de som ansett" - det står ingenstans att man faktiskt har bevis för förekomsten av narkotikaförsäljning, prostitution eller liknande. Faktum är att det inte någonstans tas upp att så skett. Man hänvisar inte till det heller. Man gör det till fakta.

Men var kommer då dessa idéer ifrån?

En källa är troligen "Stockholms mörka sida" - en delrapport från 1979, skriven av Lisen Jones och Jerzy Sarnecki.

Denna, och ett par andra liknande texter från samma författare, verkar vara den riktiga källan till just begreppet ”olämpliga ungdomsmiljöer”. Det är främst ur dessa texter som förarbetena till lagstiftningen hämtar begrepp, även om mycket först ”filtrerats” genom Kommundepartementets text från 1980, ovan.

Jag HAR varit i kontakt med Jerzy Sarnecki, flera gånger, via email, och frågat dels om jag kan ställa frågor om dessa rapporter (vilket han godtagit), men sedan när jag mailade själva frågorna fick jag aldrig ett svar. Sarnecki har alltså inte kommenterat detta ytterligare. Jag har inte varit i kontakt med, eller försökt få kontakt med, Lisen Jones.

I de här rapporterna har man genomgående intervjuat fältarbetare och andra som rört sig i
ungdomsmiljöer i Stockholm, och delgett sina slutsatser i den här rapporten.

Den återfinns i sin helhet här:
http://www.stockholmskallan.se/ContentFiles/UTB/Direktpress/stockholms_morka_sida_hela.pdf

Jones och Sarnecki definierar "dålig ungdomsmiljö" som följande:

--- citat ---
"l. Tillgång på olika typer av berusningsmedel (alkohol, narkotika etc)
2. Förekomst av negativa modeller för beteende (t.ex. vuxna avvikare)
3. Starka inslag av passivitet, kommersialism, traditionella könsroller
4. Avsaknad av positiva inslag, positiva beteendernodeller (goda
vuxenkontakter, meningsfulla fritidsaktiviteter etc.)
5. Avvikande normsystem
6. Inslag av våld och kriminalitet"
--- citat ---

Den första och sista punkten kan man ju hålla med om - men med tanke på den ordningslagstiftning som redan fanns, så fanns det ju gott om möjligheter för polis och socialtjänst att stoppa både berusning och våld, samt annan kriminalitet, oavsett var och hur den uppkom.

De övriga fyra punkterna är dock intressanta - helst punkt 3:s utsago om "kommersialism". Detta är genomgående ansett som ett stort hot i alla förarbeten till lagstiftningen.

Men först kan vi kika på hur påståendena om kriminalitet, prostitution och knarkhandel kom till.

Sida 104 i ovan rapport:

--- citat ---
"Gemensamt för alla ställen där det finns automatspel är att ungdomarna spelar bort stora penningsummor. Här kastar de bort sina pengar istället för att använda dem på någon mer utvecklande aktivitet. Dessutom trodde en del fältarbetare att ungdomar ibland begår brott för att få ihop pengar till automatspelen."
--- citat ---

Man anser alltså rätt av att detta inte är en "utvecklande aktivitet" samt att ungdomar som spelar automatspel "kastar bort" sina pengar.

Fältarbetarna "trodde" (!) att ungdomarna begår brott! Trodde. De visste inte. De hade inget belägg för det. Vad jag förstår så finns det ingenting som visar att så faktiskt skett. Det är alltså möjligt, men en uppfattning från fältarbetarna, varken mer eller mindre.

Men det blir värre.
Sida 104-105, ovan rapport:

--- citat ---
"Fältarbetarna anar att ungdomar som skolkar ofta fördriver tiden i spelhallarna.
Man kan även ifrågasätta själva spelens utformning. Det förekommer ofta Tv-spel med realistiska
bilder av krigsflygplan och tanks, cowboyspel där det gäller att dra snabbast och "skjuta ner " en människa etc.

De förslag till åtgärder som framkommit från fältarbetarna är framför allt att spelhallarna helt enkelt skall stängas, eftersom de inte erbjuder ungdomarna någonsom helst konstruktiv verksamhet, eller som en fältarbetare sade, "det finns inget reellt behov av dem hos människan" .

[...]

En del fältarbetare tycker att man skall diskutera verksamheten med ägarna och försöka övertala dem att byta ut automaterna mot någon annan verksamhet.

Flera fältarbetare tycker man måste anordna alternativa verksamheter för de yngre. Idag finns nästan ingen kommunal verksamhet för gruppen 10 - 13 år. Ofta kommer de inte heller in på fritidsgårdarna, som numera skall vara öppna för alla åldrar. Många av dem håller nu till i spelhallarna. I en skrivelse från ett av fritidsdistrikten är man oroad över flipperspelandet i
en bowlinghall i en förort:

"Många, speciellt invandrarbarn i åldern 8 - 12 år l ägnar sig hela eftermiddagarna åt denna dyra och föga stimulerande verksamhet . ... Det bästa för området vore att flipperspelen togs bort och ersattes med andra sällskapsspel, t.ex. schack. I det sammanhanget är det viktigt att kommunen
går in med någon form av subvention till bowlinghallen så att inte bowlingpriserna ökar. Vi behöver också hjälp med påtryckning på bostadsföretagen för 'att få fram fler fritidslokaler i kvarteren, för att där fånga upp och påverka barnen till andra fritidsaktiviteter." "
--- citat ---

Även här lägger man alltså sina egna åsikter i behandlandet av en viss typ av spel (flipperspel). Man "anar" t ex att skolkande ungdomar far till spelhallarna.

De flesta verkar dock rörande överens om att spelhallarna "inte erbjuder ungdomarna någon som helst konstruktiv verksamhet" utan att de helt sonika skall stängas, eller att man istället ska erbjuda "schack".

Övergripande, i hela rapporten, samt i förarbetena till lagen, ser man dock en sak som framkommer med allt tydlighet. Anledningen till varför spelhallar, eller andra platser där ungdomar samlas på blir en "dålig ungdomsmiljö" är helt enkelt för att det samlas många ungdomar på en och samma plats. Detta framgår med all tydlighet - vissa fältarbetare såg detta redan 1979:

Sidan 105-106 i samma rapport:

--- citat ---
"En fältarbetare menade att om en hall har få automater och hård kontroll, blir inte problemen "vid sidan om" den officiella verksamheten så stora: Det kan inte bli en så stor ansamling ungdomar då. En fältarbetare ansåg inte att det hjälper att stänga hallarna. Istället bör fältarbetarna gå in i
hallarna och jobba med ungdomarna där."
--- citat ---

Man såg alltså även då att det inte var verksamheten i sig som var problemet - och man insåg uppenbarligen också att man bara flyttade problem (vilka de nu var), om man stängde spelhallarna.

Överlag verkar dock det främsta problemet vara att ungdomarna passiviserades, kommersialliserades och inte ägnade fritiden till organisationer istället. Man "skapade" inget - något som man var upprörd över i prop 1981/82:203. Man hänvisar till rapporten "Ej till salu":

--- citat ---
"Statens ungdomsråds utredningar understryker vikten av en helhetssyn på barns och ungdomars utveckling. I rapporten "Ej till salu" läggs ett långtgående reformförslag som gäller hur barn och ungdomar skall kunna bli delaktiga i samhällsarbetet och hur uppväxt villkoren skall kunna
förändras. Utredarna menar att detta är det viktigaste sättet att motverka den kommersiella dominansen och de olämpliga ungdomsmiljöerna. "
--- citat ---

Artikelförfattarna till rapporten 1979 var också överens om att spelhallar i sig var en "olämplig miljö", enbart på grund av verksamheten.

Sida 16:

--- citat ---
"Det är också viktigt att poängtera att även om ungdomarna inte påverkas till att t.ex. börja begå brott, missbruka alkohol eller narkotika etc, så är dessa miljöer oftast vad man brukar kalla torftiga - de erbjuder ingen stimulans för ungdomarnas vidare sociala utveckling. Här saknas oftast
möjligheter att utveckla positiva vuxenrelationer, som skulle kunna hjälpa ungdomarna att förstå hur samhället fungerar och sin egen roll i samhället, och som skulle kunna hjälpa dem att hitta konstruktiva fritidssysselsättningar. För man detta resonemang vidare måste man fråga sig
om inte även de miljöer som är passiverande och kommersiellt inriktade måste betraktas som olämpliga miljöer, även i de fall då de inte har några inslag av brottslighet eller missbruk. Vi anser att en flipperhall, där ungdomarna står och spelar i kanske flera timmar per dag, också är en olämplig miljö, även om det inte förekommer andra "olämpliga" aktiviteter vid sidan om."
--- citat ---

Det är detta som kryper in i prop 1981/82:203, och som senare blir vår lagstiftning.

Det finns exempel i rapporten från 1979 om att narkotikaförsäljning och annan kriminalitet förekommer på vissa spelhallar. Men även här blir man generande vag. Till och med i de fall där man faktiskt sett narkotikaförsäljning så anger man detta:

--- citat ---
"Även denna flipperhall ligger i en källarlokal under en biljardhall. [...] Man misstänker att haschförsäljning förekommer. Tidigare fanns en dörr, bakom vilken försäljningen skedde, men denna dörr är nu borttagen, så det är litet svårare att göra affärer nu. på en bakgård bredvid hallen brukar ungdomar stå och röka hasch, men man vet inte om det har något samband med besök på hallen eller inte."
--- citat ---

Man anger även illegalt spel om pengar, men det framkommer att det skett även på biljard, inte enbart flipperspel - och man har bara en utsago - samt "häleriverksamhet" som man har "noterat". Vad det innebär framkommer inte.

Prostitutionspåståendet verkar ha uppkommit på liknande grunder. I rapporten från 1979 står det så här.

Sida 101-102:

--- citat ---
"Spelhall i City. [...] Häleri eller annan brottslighet trodde fältarbetaren förekom, men kunde inte säga något med säkerhet. Bögprostitution kände fältarbetarna inte till, men eftersom hallarna är fulla av unga pojkar som ofta är i stort behov av pengar, ansåg de det inte omöjligt att äldre män
utnyttjar denna situation."
--- citat ---

Men i prop 1981/82:203 är man säker på sin sak:

--- citat ---
"Påståenden förekommer också om att det i spelhallarna förekommer penningtransaktioner i samband med narkotikaförsäljning och homosexuell prostitution. Skolkproblem och vissa ordningsproblem påtalas också i flera remissvar."
--- citat ---

Det finns mängder av fler exempel där åsikter och påståenden blir till fakta i förarbetena till lagen.

Nu hänvisar visserligen lagstiftarna till remissvar där också man påpekar detta, och de remissvaren har jag faktiskt inte fått tag på. Om någon vill gräva och få fram dem, och posta här, vore det ju ytterst tacksamt. Det KAN ju trots allt finns någon faktagrund i något av remissvaren, även om det synes overkligt.  Det är nämligen så att några konkreta exempel, domar, lagföringar, citat från poliser eller liknande verkar inte förekomma överhuvudtaget.

Vid direkt fråga till Lotteriinspektionens jurister, om just automatspel/förströelsespel skulle utgöra, eller skapa, någon form av olämplig ungdomsmiljö, eller om några sådana spel någon gång varit inblandade i andra former av brottslighet, så säger Lotteriinspektionen helt klart nej. De har inga uppgifter om det överhuvudtaget. Observera dock att deras kunskap om spelen sträcker sig längst till 2004, eftersom det var då de tog över ansvaret för kontrollen av dessa.

Det förefaller som om lagstiftningen att reglera automat-/flipperspel bygger på två saker:

1. Ett starkt ogillande från vuxenvärlden vid tidpunkten 1979-1982 av den här typen av spel,
och
2. Åsikter och förutfattade meningar om att spel på sådana här maskiner skapar kriminalitet, drogproblem och prostitution.

Men ingenstans finns det några konkreta belägg. ”Olämpliga ungdomsmiljöer” verkar vara påhitt.

Eftersom lagstiftningen alltså bygger på åsikter och tyckande, och inte är faktabaserad, finns det heller ingen grund för att ta ut licensavgifter för den här typen av spel. Det är fullständigt uppenbart att vi under snart tre och ett halvt decennium haft en lagstiftning som inte har någon som helst verklighetsförankring.

Förhoppningsvis kommer Finansdepartementets framtida förslag att rätta till detta. Men samtidigt är det ju oerhört att några personer har kunnat skapa en sådan påverkan på företag och vanliga människor genom att rensa ut en typ av spel som de helt enkelt inte gillade.

/ Pingo

webdiddy

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 185
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #121 skrivet: april 06, 2016, 23:00:02 »
Det är ett riktigt kanonjobb du lägger ner på detta!
Vi som står passivt vid sidlinjen och bara hoppas att vi ska få förändring på denna punkt bör faktisk skämmas lite!

kniven

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 1223
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #122 skrivet: april 07, 2016, 00:26:48 »
Citera
Men samtidigt är det ju oerhört att några personer har kunnat skapa en sådan påverkan på företag och vanliga människor genom att rensa ut en typ av spel som de helt enkelt inte gillade.

Tyvärr är detta nog vanligare än vad vi tror och önskar. Det är åtskilliga 'enmansutredningar' som påverkar beslut i departement osv. Orkar inte rota fram något exempel så här sent men det torde inte vara några problem med det för den som vill. Ett liknande exempel jag kommer tänka på är den kvinnan som tyvärr påverkat många skolors matematikutlärning med ' Uppställd huvudräkning'. Ett sånt trams som inte funkar och förvirrar eleverna. TV4 hade ett program om detta för något år sen där det framom att kvinnan ifråga inte var forskare eller något mer högre utbildad än lärarinna och hon testat detta på sin klass! Jösses..

Ursäkta utsvävningen men jag blir lite upprörd när jag läser ditt långa inlägg. Du gör ett mycket bra jobb. Hoppas politikerna inser hur vagt och innehållslöst beslutsunderlaget är och skrotar tillståndsplikten helt.

aerobert

 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 321
  • Visa profil
  • Flippsson.se
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #123 skrivet: april 07, 2016, 12:01:54 »
Det håller ju inte juridiskt ens. Skulle lagen prövas på riktigt så hade det aldrig kunna hållas längre ens med dagens argumentation. Det är jättelätt att argumentera emot, framförallt som samhället förändrats och spel är populärkultur idag.

Kampen i dag handlar om att få upp ärendet på bordet i dagsljuset. Då lär det ändras.
Ifpa ID 63357
www.flippsson.se

EZL

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 985
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #124 skrivet: april 07, 2016, 21:47:40 »
Tack för den grävande journalistiken realpingo!
Mycket bra jobbat!

INK

 • Donator Silver
 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 11299
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #125 skrivet: april 08, 2016, 07:11:56 »
Dito!

jangus

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 165
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #126 skrivet: april 08, 2016, 12:26:06 »
Om man tar de åsikter och antaganden som lett fram till problemen för automat/förströelsespel och vänder dem emot t.ex. användandet av smartphones (eller datorspel/konsolspel). Skulle inte det kunna vissa på det absurda?

Smartphonen, datorspel och konsolspel kan (helt eller delvis) användas för allt som anses/ansågs problematiskt med arkadhallar och automat/förströelsespel.

Fast vi vill ju inte att det slår tillbaks och utökar med förbud gällande smartphones, datorer och konsoler.

JFK

 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 387
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #127 skrivet: april 08, 2016, 16:09:45 »
Om man tar de åsikter och antaganden som lett fram till problemen för automat/förströelsespel och vänder dem emot t.ex. användandet av smartphones (eller datorspel/konsolspel). Skulle inte det kunna vissa på det absurda?

Smartphonen, datorspel och konsolspel kan (helt eller delvis) användas för allt som anses/ansågs problematiskt med arkadhallar och automat/förströelsespel.

Fast vi vill ju inte att det slår tillbaks och utökar med förbud gällande smartphones, datorer och konsoler.

Jajamen, som exempel kan man väl ta ett spel som League of Legends, där minderåriga kan lägga fyrsiffrigt på mindre nödvändiga saker såsom "skins", utan att ens behöva målsmans tillstånd vid köp.
Men det är väl som du säger, vi vill ha bort tillståndsplikten för arkad- och flipperspel, inte sätta käppar i hjulet för andra.

Tummen upp till realpingo för tiden han lägger ner på det här.

realpingo

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 194
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #128 skrivet: april 10, 2016, 13:59:18 »
Tack för alla snälla ord!

Ge mig gärna konstruktiv kritik!

Jag har en debattartikel på gång. Om någon vill vara med och skriva under/hjälpa till med den, så vänligen kontakta mig via PM här med din email.

/ Pingo

Terminator

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 902
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #129 skrivet: april 10, 2016, 19:34:40 »
Verkligen HELT sjukt att de baserat lagen på ren hörsägen. Känns det ju som iaf. :-( Rena rama Nordkorea ju. :-(

Verkligen bra jobbat!!!  :)

Vi får väl hoppas på att de river upp lagen, med tanke på hur den kom till.
"Pinball ain´t no game
pinball ain´t no sport
pinball IS religion"

realpingo

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 194
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #130 skrivet: april 10, 2016, 19:45:27 »
Verkligen HELT sjukt att de baserat lagen på ren hörsägen. Känns det ju som iaf. :-( Rena rama Nordkorea ju. :-(

Verkligen bra jobbat!!!  :)

Vi får väl hoppas på att de river upp lagen, med tanke på hur den kom till.

Det är absurdt. Inte egentligen hörsägen dock, utan åsikter. Rapportförfattarna samt de fältarbetare de intervjuat (inte alla) hyser ju en genuin avsky mot den här typen av spel (och, som de säger, "kommersialisering" av "ungdomen"). Detta gör att man senare i sammanfattningar och remisser (läst en del av dem nu) säger att spelhallar är olämpliga ungdomsmiljöer.

Problemet är att de olämpliga ungdomsmiljöer som de facto fanns (t ex centralstationen där barnprostitution verkligen förekom!) likställs med allmän plats där det finns ett flipperspel, när det kommer till lagstiftningen.

Tyvärr får ju aldrig Finansdepartementet tummen ur. De verkar behandla tillkännagivanden som obstruktion - jag kan inte se annat eftersom de flyttar datumet för propositionen framåt hela tiden. Jag mailade senast för drygt en vecka sedan, men har inte hört någonting tillbaka - vilket är ovanligt. Tidigare har de svarat snabbt.

Därav vill jag författa en debattartikel och försöka få ut den, för lite mer press måste VI sätta på politikerna.

Alla NI kan hjälpa till genom att citera min text ovan, eller hitta egna citat från dokumenten jag länkar, och maila till Finansdepartementet som just nu äger frågan, och stöta på. Ni kan förstås också driva egen opinion genom att skriva egna insändare och debattartiklar till lokalmedia - det har faktiskt effekt, eftersom lokala politiker som sitter i Riksdagen ser dessa och då med mer uppbackning kan driva frågan. Ni kan också maila riksdagens ledamöter.

(Lotteriinspektionen bör inte kontaktas - de har ingen makt över frågan.)

PM:a mig här om ni vill stå med på en debattartikel.

/ Pingo

realpingo

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 194
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #131 skrivet: april 12, 2016, 15:04:01 »
Fick nyss svar från Finansdepartementet. De har INTE något datum utan skriver att det kommer ut något under 2016. Alltså har precis ingenting hänt sedan sist.

Vi måste därför mer aktivt trycka på, t ex med lokala insändare/debattartiklar som ger mer tryck på politikerna. Jag har fått en del svar via PM om debattartikeln, men vill gärna ha fler med!

/ Pingo

johan_r

 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 1517
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #132 skrivet: april 12, 2016, 20:40:32 »
Tänk om vi skattebetalare/medborgare kunde göra samma sak ....

 Typ : Ääähhh...jag lämnar in min deklaration någon gång under 2016....eller kanske 2017 om jag inte hinner :)

realpingo

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 194
  • Visa profil
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #133 skrivet: april 14, 2016, 16:42:04 »
Här är en kort liten update från Finansdepartementet:

"Riksdagen har tillkännagett som sin mening att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt avgiftsbefrias, och att det beredningsarbete som pågår om bl.a. denna fråga bör påskyndas.

Inom Finansdepartementet pågår ett arbete med att ta fram förslag på ändringar i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Syftet är att föreslå att dagens krav på tillstånd ersätts med en anmälningsplikt, för att åstadkomma en förenklad administration för både verksamhetsutövarna och myndigheter. Regeringen avser att överlämna en proposition till riksdagen under 2016."


Således ser det ut som om Regeringens förslag kommer att vara fortsatt anmälningsplikt, men att avgifterna försvinner. Så förstår jag det iallafall.

Dock är debattartikeln under författande. Nu gäller det för oss att driva opinion så att spelen blir HELT avreglerade. Anmälan skall inte behövas - det finns fortfarande ingen som kommit med någon vettig anledning till varför.

Regeringens kompletta dokument om detta finns här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/03/skr.-20151675/

(En 219-sidor lång PDF där det enda som står om Automatspelslagen verkar vara det ovan.)

/ Pingo

aerobert

 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 321
  • Visa profil
  • Flippsson.se
SV: Skriv ett brev till lotteriinspektionen!
« Svar #134 skrivet: april 15, 2016, 11:19:11 »
Det är ett halvhjärtat steg i rätt riktning. Varför i helvete ska man berätta att man köpt ett flipperspel för LI? Helt ointressant.

Tycker att Jack Vegas är ett större elände än nåt annat som stått i svenska spelhallar de senaste 30 åren.
Ifpa ID 63357
www.flippsson.se